CO WARTO WIEDZIEĆ O PEDAGOGIUM?

PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych to jedna z warszawskich uczelni niepublicznych. Szkoła ma swoją siedzibę w centrum Warszawy, przy ulicy Marszałkowskiej. Uczelnia specjalizuje się w dziedzinie pedagogiki.

CO STUDIOWAĆ W WYŻSZEJ SZKOLE NAUK SPOŁECZNYCH?

Szkoła kształci na 2 kierunkach. Pierwszy z nich to Pedagogika, realizowana jako studia I stopnia, na którym studenci mają do wyboru 7 specjalności: Resocjalizacja Społecznie Nieprzystosowanych, Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna, Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza, Edukacja Dla Bezpieczeństwa, Edukacja MIędzykulturowa, Gerontologia – Opieka Nad Osobami Starszymi i Guwernerska Opieka Nad Dzieckiem lub jako studia II stopnia z 6 specjalnościami. Drugi kierunek to Praca Socjalna, na którym można uzyskać tytuł licencjata. Uczelnia ma też szeroką ofertę 2 lub 3-semestrowych studiów podyplomowych. W murach Szkoły kształcą się więc wychowawcy szkolni i przedszkolni, pracownicy administracji, pracownicy działający na rzecz osób wykluczonych i niedostosowanych społecznie czy pracownicy straży i służb.

DZIAŁANIA UCZELNI

Szkole zależy na tym, by łączyć naukę teorii z praktyką, a jednocześnie dbać o rozwój studentów. Możliwe jest to między innymi dzięki prowadzeniu projektów naukowo-badawczych, w których realizację, studenci są zaangażowani.

Szkoła współpracuje też z uczelniami z zagranicy, głównie z państw europejskich i ze Stanów Zjednoczonych. PEDAGOGIUM organizuje warsztaty teatralne, muzyczne, sportowe, plastyczne czy fotograficzne. Na uczelni działa Studenckie Naukowe Koło Twórczej Resocjalizacji.

REKRUTACJA W PEDAGOGIUM

Pierwszym krokiem w procesie rekrutacji jest zarejestrowanie się w systemie e-rejestracji. Następnie należy dokonać opłaty, skompletować dokumenty i złożyć je na uczelni osobiście lub przesłać pocztą. Szkoła przysyła na adres mailowy kandydata informację o tym, czy został on zakwalifikowany, a decyzję o przyjęciu na studia wysyła drogą pocztową. Dokumentem potwierdzającym status studenta jest legitymacja studencka.

Najnowsze hologramy els na legitymację studencką 31-03-2019 już są dostępne – PEDAGOGIUM Warszawa.