SWPR nowe naklejki els oryginalne 31.03.2019

SZKOŁA WYŻSZA PRZYMIERZA RODZIN – PODSTAWOWE INFORMACJE

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin jest warszawską uczelnia niepubliczną. Powstała w 2001 roku, z inicjatywy Organizacji Pożytku Publicznego – Stowarzyszenia Przymierze Rodzin, biorąc sobie za patrona polskiego działacza społecznego, Edmunda Bojanowskiego. Budynek uczelni znajduje się na warszawskim Ursynowie.

KSZTAŁCENIE SZKOŁY WYŻSZEJ PRZYMIERZA RODZIN

Szkoła prowadzi studia na 7 kierunkach, takich jak Filologia Polska, Historia, Pedagogika, Socjologia, Informatyka, Geografia i Zdrowie Publiczne. Wszystkie z nich, pozwalają uzyskać stopień licencjata. Na uczelni wykładają pracownicy najlepszych warszawskich uczelni oraz Polskiej Akademii Nauk. Szkoła ceni sobie wartości chrześcijańskie, dobre relacje i współpracę zarówno wśród studentów, jak i między studentami a kadrą. Ułatwiają to m.in. zajęcia prowadzone w małych grupach. Ponadto, najzdolniejsi studenci lub pochodzący z mniej zamożnych rodzin, mają szansę na otrzymanie stypendium. Szkoła zapewnia też wyjazdy zagraniczne w celu odbycia praktyk, a w ramach lektoratów, studenci mają też możliwość uczenia się kilku języków obcych. Szkoła rozwija się dzięki jednostce, jaką jest Instytut Naukowo-Badawczy, który prowadzi badania z zakresu nauk humanistycznych, przyrodniczych i technicznych i zajmuje się publikacją ich wyników.

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA STUDIA W SWPR?

Studenci są przyjmowani według kolejności zgłoszeń. Warunkiem jest posiadanie przynajmniej średniego wykształcenia i złożenie na uczelni kompletu dokumentów. Do wymaganych dokumentów należą: podanie o przyjęcie na studia, świadectwo maturalne, kopia dowodu uiszczenia opłaty, 4 fotografie, a w przypadku mężczyzn, także kopia książeczki wojskowej. Inne dokumenty wymagane są od kandydatów na studia podyplomowe. Pełny wykaz dokumentów dostępny jest na stronie internetowej Szkoły.

DOKUMENTY STUDENTA SWPR – LEGITYMACJA I  INDEKS

Otrzymanie legitymacji studenckiej i indeksu możliwe jest po dokonaniu opłaty za pierwszy miesiąc studiów. Legitymacja ta, będzie miała przedłużaną ważność, pod warunkiem, że student będzie zaliczał wymagane przedmioty i nie będzie zalegał z opłatami za studia.

SWPR Warszawa – nowe naklejki na legitymacje studenckie els 31.03.2019 już dostępne!